Νέα δεδομένα στην αξιολόγηση σπέρματος

Στην πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου για την ανάλυση σπέρματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2010 (WHO 5th edition), έχουν γίνει ορισμένες τροποποιήσεις.

 

Όσον αφορά την κινητηκότητα των σπερματοζωαρίων, τα σπερματοζωάρια διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες (και όχι σε 4 όπως ίσχυε την περασμένη δεκαετία). Οι κατηγορίες αυτές είναι:

  • Σπερματοζωάρια με προωθητική κίνηση
  • Σπερματοζωάρια που κινούνται επί τόπου ή σε τροχιά
  • Ακίνητα σπερματοζωάρια

Επίσης, η αξιολόγηση των παραμέτρων του σπέρματος πρέπει να πραγματοποιείται μετά την υγροποίηση του σπέρματος και απαραιτήτως εντός μίας ώρας από τη λήψη του δείγματος διότι τα σπερματοζωάρια επηρεάζονται έντονα από τις αλλαγές της θερμοκρασίας, την αφυδάτωση και το pH με τη πάροδο του χρόνου. Οι μετρήσεις που γίνονται μετά το πέρας της μίας ώρας δε θεωρούνται αξιόπιστες.

Στην τελευταία έκδοση του εγχειριδίου του WHO, αναγράφονται επίσης και οι τροποποιήσεις στα όρια αναφοράς κάποιων παραμέτρων:

  • Όγκος σπέρματος:   >1.5
  • Αριθμός σπερματοζωαρίων ανά εκσπερμάτιση:  >39×106
  • Συγκέντρωση σπερματοζωαρίων:  >15×106
  • Συνολική κινητικότητα:  >40%
  • Φυσιολογική Μορφολογία:  >4%

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η χρήση αλγορίθμων, έχει δώσει τη δυνατότητα χρήσης αυτόματων αναλυτών σπέρματος για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης και των παραμέτρων κινητικότητας των σπερματοζωαρίων, με υψηλή ακρίβεια. Έτσι, η χρήση των αυτόματων αναλυτών σπέρματος σε συνδυασμό με τη μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση του δείγματος από τον ιατρό, δίνει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.